อำนาจหน้าที่

 สำนักงานแรงงานจังหวัด  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

              1. กำกับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของกระทรวง

                  ในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

              2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน  งานพัฒนา

                  เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

              3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

              4. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  หรือที่ได้รับมอบหมาย