แผนปฎิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี 2560-2564

 แผนปฎิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564

 

แผนปฎิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ5ปี 2560-2564 >>> sites/phayao.mol.go.th/files/mol1.pdf

แผนปฎิบัติการดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานระยะ5ปี 2560-2564 >>>sites/phayao.mol.go.th/files/mol2.pdf