ประกาศจังหวัดพะเยา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมฯ