ประกาศจังหวัดพะเยา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด