โครงสร้างบุคคลากร

 

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

   

                                                                นางสุวรา   พงศ์ปัญญาเนตร

                                                                     แรงงานจังหวัดพะเยา

          

                               

                 นางอุมาวดี     ฉันทะ            น.ส.นันทวรรณ  ณ ลำปาง                  นางสุรีย์มาศ  แก้วก๋า

         นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ     จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

                                                                                                                

                              น.ส.ศรีสมร     ตาปัญโญ                                          นายณพศิน     เชื้อหาญ 

                                 พนักงานธุรการ  ส 4                                                    พนักงานขับรถยนต์        

                                                                                                                                                   

                                                                                                                            

                                                         

                                                                       

                             น.ส.รุจติยา     ดวงติ๊บ                                                นายศุภชัย    สิงห์แก้ว

                               เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ                                                 พนักงานขับรถยนต์

 

 

                           

                             น.ส.จารุวรรณ กันแก้ว             

              เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน