วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา

               “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งพรอมสูประชาคมอาเซียน”

                     จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และผลผลิต ทางการเกษตรที่กอใหเกิดรายไดที่สูงขึ้น ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว ความ มั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมที่เขมแข็ง มีความพรอมในการเปน ประชาคม อาเซียน 

 

พันธกิจของจังหวัดพะเยา

               1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เปาหมายเดิมและขยายในพื้นที่เปาหมายใหม

                   2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน และขยาย มูลคา การคาชายแดน

                   3. สงเสริมใหประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง ชุมชน เขมแข็งและอยูรวมกัน

                       อยางมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พรอมสูประชาคมอาเซียน

                   4. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม แบบมีสวนรวม

 

เปาประสงครวมของจังหวัดพะเยา

                   1. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความเป็นอยูที่ดีขีึ้น

                   2. จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

                   3. จังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว และการคาชายแดน เพิ่มขึ้น

                   4. สังคม ชุมชนมีความเขมแข็งพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

                   5. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณสิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษและลดการ เกิดภาวะโลกรอน

                   6. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็ง